สนามฟุตบอลเทพหัสดิน (สนามกีฬาแห่งชาติ) พิมพ์

สนามฟุตบอลเทพหัสดิน (สนามกีฬาแห่งชาติ)

ประเภทสนาม                                                                                   

.สนามฟุตบอลหญ้าจริงขนาดมาตรฐาน

อัตราค่าเช่า
.ค่าบำรุงสนาม ชั่วโมงละ 1,000 บาท
.ไฟส่องสนาม ชั่วโมงละ 1,500 บาท
.สกอร์บอร์ด ชั่วโมงละ 200 บาท

ความสะดวก
.อัฒจรรย์ | ห้องอาบน้ำ | ที่จอดรถ

โปรโมชั่น n/a


 

ที่อยู่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์ติดต่อ 02-216-5591, 02-214-0120 ต่อ 3010, 3011

เบอร์แฟกซ์ 02-214-1801

อีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เว็บไซต์ www.osrd.go.th


review

พื้นที่

พื้นที่ในลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง                              

4,635 ตารางเมตร

พื้นที่ภายในสนาม

9,902 ตารางเมตร

รวมพื้นที่ภายในทั้งหมด

14,437 ตารางเมตร

ใช้ในการแข่งขันฟุตบอล ฮอกกี้ รักบี้ กรีฑา

ความจุที่นั่งภายในสนาม

อัฒจันทร์ด้านทิศตะวันตก

3,102 ที่นั่ง

อัฒจันทร์ด้านทิศตะวันออก

3,276 ที่นั่ง

รวมที่นั่งบรรจุทั้งหมด

6,378 ที่นั่ง

จุดปักธงบนอัฒจันทร์

ด้านอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันออก 3 จุด

ระบบเสียง

มีลำโพง 2 ตัว อยู่ด้านอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันตก

มีระบบเสียง พร้อมที่จะจัดการแข่งขันได้

ระบบไฟฟ้า มีไฟส่องสนามใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาได้ แต่ใช้ในการแข่งขันไม่ได้

ประตูทางเข้าและทางออก

ประตูทางเข้าใหญ่ 2 ประตู อยู่แถบเหนือ

อัฒจันทร์ด้านทิศตะวันออกมีทางเข้า 

5 ประตู

อัฒจันทร์ด้านทิศตะวันออกมีทางเข้า

6 ประตู

ห้องน้ำ - ห้องส้วม

ด้านอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันออกมี 2 จุด

 

อัฒจันทร์ด้านทิศตะวันตกมี 4 จุด

 

ข้อมูลทางเทคนิค
.
n/a

ข้อมูลทั่วไป
ระเบียบการใช้

ให้ผู้ประสงค์จะใช้สนามเทพหัสดินยื่นหนังสือขอใช้สนามที่กำหนดวัน เวลาในการใช้สนามอย่างแน่นอน ต่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเพื่อพิจารณา ล่วงหน้าก่อนถึงเวลาใช้ไม่น้อยกว่า 15 วัน และเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้สนามจากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแล้ว ให้มาทำสัญญากับสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการภายใน 3 วัน ทำการนับแต่ได้รับการแจ้งให้ใช้สนามหากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมีความจำเป็นต้องใช้สนามเทพหัสดินเพื่อประโยชน์ของทางราชการในวันเวลาเดียวกัน สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สนามได้ทันที โดยผู้ใช้จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้เมื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอนุญาตให้ใช้สนามเทพหัสดินแล้ว ผู้ขอใช้ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการใช้สนามและสถานการกีฬาของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนlสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจะยกเลิกการให้ใช้สนามเทพหัสดินทันที และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในวันทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สนาม และสถานการกีฬาของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ให้ผู้ขอใช้นำหลักทรัพย์หรือหลักประกันมาวางเป็นประกันต่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเป็นจำนวน 10,000 บาท หากผู้ขอใช้เป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลให้นำหลักทรัพย์หรือหลักประกันเป็นจำนวน 1,000 บาท มาวางเป็นประกันต่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เพื่อเป็นการประกันต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการใช้สนามเทพหัสดิน ผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนหากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเกินหลักทรัพย์หรือหลักประกันมาวางเป็นประกันต่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ผู้ขอใช้ยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ในส่วนที่เกินหลักทรัพย์หรือหลักประกันความเสียหายนั้น

ข้อมูลการเดินทาง
.n/a