สนามฟุตบอลศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ) พิมพ์

สนามฟุตบอลศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ)

ประเภทสนาม                                                                                    
.สนามฟุตบอลหญ้าจริงขนาดมาตรฐาน

อัตราค่าเช่า
.ค่าบำรุงสนาม ชั่วโมงล่ะ 2,000 บาท
.กรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศหรือกีฬาอาชีพ ชั่วโมงล่ะ 5,000 บาท
.ไฟส่องสนาม ชั่วโมงล่ะ 3,000 บาท
.สกอร์บอร์ด ชั่วโมงล่ะ 400 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก
.n/a

โปรโมชั่น
.n/a

                                                                 


ที่อยู่
 ตั้งอยู่เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ 02-216-5591, 02-214-0120 ต่อ 3010, 3011

เบอร์แฟกซ์ 02-2141801

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

เว็บไซต์ www.osrd.go.th

 

review                          
.n/a

ข้อมูลทางเทคนิค
.ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2478

ข้อมูลทั่วไป

ผู้มีสิทธิขอใช้สนามศุภชลาศัย
1.หน่วยงานของทางราชการ สมาคมกีฬาสมัครเล่น หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานพัฒนาการกีฬา
   และนันทนาการให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
2.หน่วยงานอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้อปฏิบัติการใช้สนามศุภชลาศัย
1.ห้ามนำยานพาหนะทุกชนิดที่ลากจูงหรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เข้ามาในบริเวณสนามแข่งขัน
2.ห้ามจัดกิจกรรมทุกชนิดที่ทำให้เกิดความร้อนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อลู่วิ่งและสนามฟุตบอล
   เช่น พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ บุหรี่ หรืออื่นๆ
3.การแข่งขันฟุตบอลให้จัดแข่งขันได้ทุกวัน วันละ 1 คู่ หรือวันละ 2 คู่ โดยให้จัดวันเว้นวัน
4.ในกรณีที่สำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการเห็นว่าการจัดการแข่งขันจะก่อให้เกิดความ
   เสียหายต่อ สนามแข่งขัน สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอาจสั่งให้งดการ
   แข่งขันในวันนั้นก็ได้
5.สำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการจะปิดสนามเพื่อบำรุงรักษาสนาม ในระหว่างเดือนกันยายน
   ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อมูลการเดินทาง .n/a